Innkalling til generalforsamling 2018

Aja Samisk Senter

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling for DÁG. Møtet vil finne sted den 4. mai 2018 kl. 12.00 i selskapets lokaler i Manndalen, Kåfjord.

 

Til behandling foreligger:

  1. Godkjenne innkalling og fullmakter
  2. Valg av møteleder, protokollfører og underskriver av protokollen
  3. Godkjenne årsregnskap 2017
  4. Godkjenne årsberetning 2017
  5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisor
  6. Valg?
     

Aksjonærer som representeres ved fullmektig må fremlegge skriftlig fullmakt. De private andelshaverne inviteres til forberedende møte kl. 11.00 samme dag, i henhold til årsmøtevedtaket for Ája Samisk senter i 2009.