Professor Susann Funderud Skogvang fra Manndalen er utnevnt som medlem

Skogvang

i Rådgivende utvalg for nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Skogvang sitter i utvalget sammen med representanter fra bl.a. Sivilombudsmannen, Barneombudet, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Helsingforskomiteen. Utvalget skal bidra med informasjon, råd og innspill til Den nasjonale institusjonen for menneskerettigheters arbeid. 

Susann Funderud Skogvang er nå lagdommer i Hålogaland lagmannsrett, men også nestleder og møteleder for avdeling 1 i Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Hun har tidligere arbeidet ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø. Skogvangs forskning og undervisning er primært innenfor menneskerettigheter, særlig same- og urfolksrett. Skogvang har også bakgrunn som advokat, utvalgssekretær (Ekspertgruppe for arbeidet med Nordisk Samekonvensjon) og utreder i Høyesterett.

Senter for nordlige folk er meget fornøyd med at vårt forslag på medlem til utvalget ble fulgt opp.