Om oss

Davvi Álbmogiid Guovddas / Senter for nordlige folk

Davvi álbmogiid guovddáš / Senter for nordlige folk er et samisk- og internasjonalt kultursenter med målsetting å formidle samiske og nordlige urfolks kunst, kultur og kunnskap.

Kontaktinfo:

Davvi álbmogiid guovddáš / Senter for nordlige folk
Fossen
9144 Samuelsberg

epost: post @ nordligefolk.no
Telefon: 777 17 880 

 

Andre telefonnumre: 

 

Senteret rommer i dag museum, språksenter, bibliotek, utstillingslokaler, kjøkken, kultursal og kontorareal. Av samiske virksomheter er Sametinget, NRK Sápmi, Riddu Riđđu Festivála, Samisk språksenter og Samisk spesialbibliotek. Kåfjord kommune har folkebibliotek og ungdomsklubb på senteret. 

DÁG er del av den samiske kulturhusstrukturen og dekker spesielt området Nord-Troms. Sentret drives med bl.a. driftstilskudd fra Sametinget og Troms fylkeskommune.
 
Historikk

I 1988 ønsket samiske organisasjoner å bygge en møteplass for samisk kultur. Etter drøftinger med ulike aktører ble man enige om å utbygge Manndalen Bygdehus til et samisk senter fordi de fleste aktører i området hadde samiske røtter og det var ikke nødvendig med to kulturhus i samme område. Planene ble lagt for en større utbygging av senteret til å bli et nasjonalt samisk kompetansesenter under navnet Ája Samisk Senter BA.  Gjennom to årsmøtevedtak i 1993 og 1994 overførte alle andelseiere sine andeler til Ája Samisk Senter og det ble gjennomført en andelsutvidelse hvor ulike lag og foreninger, kommuner mv. ble invitert til å tegne andeler. I 1995 ble det gjennomført en utvidelse av senteret. Nå fikk NRK Sami Radio, Ája Samisk Senters administrasjon, kjøkkenavdelingen, Riddu Riđđu, Nord Troms Museum og Samisk Språksenter nye, og på denne tiden, hensiktsmessige lokaler. Denne utbyggingen på 4,7 mill kr ble finansiert av Troms Fylkeskommune, Sametinget, Kulturdepartementet, Kåfjord kommune og 50 % låneopptak av Ája Samisk Senter.

Utbygginger i 2005 og 2009

En videre delutbygging av Ája Samisk Senter ble fullført i 2005 og ga nye og større lokaler for Samisk Språksenter, en regional samisk bibliotektjeneste, Sametinget, Riddu Riđđu festivalen og senteradministrasjonen. Utvidelsen av senteret i 2005 på 14 mill. kr ble finansiert av Troms Fylkeskommune, Sametinget, Kåfjord kommune og Ája Samisk Senter ved låneopptak på 3,5 mill kr. Finansieringen ble betraktet som et regionalt løft og skulle dekke de akutte behov i påvente av en full statlig finansiering av en helhetlig utbygging.

I 2007 har Kulturdepartementet gitt Statsbygg i oppdrag å bygge ut senteret for 22. mill. kr for å få lokaler til et samisk museum, bibliotek og et mindre areal for bespisning utenom kultursalen. Utbyggingen var ferdig i 2011 og ble åpnet under Riddu Riđđu av kulturministeren. Samtidig åpnet også det nye Samtidsmuseet ved senteret som Sametinget har gitt et samisk museumsansvar for Nord- Troms, Nordre Midt Troms m/Tromsø.

Et nasjonalt oppdrag fra 2009

I år 2009 ble senteret endret fra å være et sjøsamisk senter (Ája samisk senter) til å bli Senter for nordlige folk. Senteret har fortsatt et nasjonalt samisk oppdrag; utvikle og bevare sjøsamisk språk og kultur. I tillegg fikk senteret et nordlige urfolk fokus. Riddu Riđđu har siden begynnelsen av 2000-tallet hatt et årlig fokus på nordlige urfolk. Der man har invitert ett urfolk i nord og presentert folket på festivalen. Folket gjorde oss kjent med deres musikk, dans, ritualer og andre kulturuttrykk over flere dager på festivalen. Gjennom dette fokuset så man tidlig at kunnskapsformidling om nordlige urfolk bør styrkes og formidles utover den årlige festivalen. Ája samisk senter som var den fysiske rammen for Riddu Riđđu ble da sett som den naturlige institusjonen som burde og kunne videreføre dette.

Etter omstruktueringen fikk senteret et todelt oppdrag; bidra til å øke forståelsen for urfolk gjennom å formidle kunnskap om nordlige urfolk, og styrke og utvikle sjøsamisk språk, kunst og kultur.