Utstilling: Opprørsbygda Manndalen

Sætra

Senter for nordlige folk/ Davvi albmogiid guovddáš 2. september til 20. oktober

Utstillingen Opprørsbygda Manndalen tar utgangspunkt i en digital fortelling om «opprør» i Manndalen, laget av Lisa Vangen i forbindelse med kulturminneåret 2009.

Manndalen i Nord- Troms er en bygd der mange former for motstand mot øvrigheten i ulike tidsperioder og kontekster, fletter seg sammen til en fortelling om opprør.

I utstillingen vil noen trekk ved vår historie på 1900-tallet, der opprør står sentralt, være i fokus: fra tidlig 1900-tall, den læstadianske bevegelsen, landmålersaken og Sjåbakkens brev, til nåtidige bevegelser og motstand som Riddu Riđđu festivalen og Svartskogsaken. 

 

Sjåbakkenhuset

 

Sjåbakkenhuset før restaurering.

Bakgrunnen for den digitale fortellingen om «opprør» i Manndalen, var å lage en å lage en digital kulturminneløype med temaet «opprør». Hyppige konfrontasjoner med myndighetene, der mennesker har forsvart sine interesser, har i følge forskere, over tid ført til at viljen til opprør blir er blitt en del av deres væremåte. Forskeren Bjørn Bjerkli har gjort studier i Manndalen. Han mener at manndalingene har hatt så mange konfrontasjoner med myndighetene siden 1880-årene og fram til i dag, at dette har påvirket deres måte å handle på. Erfaringene i møte med myndighetene har gitt manndalingene kollektive historiske minner, som påvirker deres måte å tenke og agere på i lignende situasjoner også i dag. De har utviklet et «konfrontasjonsmessig etos» som genereres ut fra minner og historier.[1

I utstillingen Opprørsbygda Manndalen vil vi vise den digitale fortellingen om «opprør» i Manndalen. I tillegg vil fotografier og tekster fra fortellingen stilles ut.

Vi vil også vise eksempler på hvordan dette er blitt tatt opp i dagens kunst- og kulturuttrykk, gjennom litteratur, film og andre visuelle uttrykk. 

Utstillingen gir et bilde på opprør og motstand i Manndalen, men samme historie og fortellinger om opprør og motstand i forskjellige former, finnes i hele regionen. Et mål med denne utstillingen er å få frem flere fortellinger om vår regionale historie og hvordan den har formet mennesker, kultur og samfunn, og hvordan dette er med oss i dag. En historie som er lite dokumentert og derfor håper vi å få frem flest mulig stemmer i dette dokumentasjonsarbeidet.  

Fortellinger i utstillinga Opprørsbygda Manndalen settes i sammenheng med den faste utstillinga mii på Senter for nordlige folk / Davvi albmogiid guovddáš, der temaer som tas opp i utstillingen, er vektlagt.

Utstillingen åpner lørdag 2. september kl.13.00, og vil stå oppe til fredag 20. oktober.

Åpningstider 10.00 – 16.00

 

[1] Bjørn Bjerkli, Bjørn 2000. «Konfliktunnvikelse eller konfrontasjon i sjøsamiske samfunn? Om forming av lokale etos». I Mathisen, Stein R. red.. Kulturens materialisering. Kulturstudier nr. 13. Kristiansand, Høyskoleforlaget, 2000:155-177.