Vedtekter

 

§ 1
Selskapets navn skal være Senter for nordlige folk AS / Davvi álbmogiid guovddáš OS.
 
§ 2
Selskapets forretningskommune er 1940 Gáivuotna/Kåfjord og adressen er 9144 Samuelsberg
 
§ 3
Selskapets formål er å utvikle, ivareta og fremme samisk, urfolks- og nordlige folks kulturer med utgangspunkt i det sjøsamiske.
 
Selskapet skal være et ressurssenter for aktører som jobber for selskapets formål på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt plan. Sentret skal gjøre nordlige folks kulturer mer tilgjengelig, og bidra til økt kunnskap og oppmerksomhet om urfolk. 
 
§ 4
Økonomisk overskudd av selskapets virksomhet skal i sin helhet anvendes til fremme av selskapets formål, likevel slik at selskapet kan foreta fondsavsetninger innenfor gjeldene skatte- og regnskapsregler. Selskapet skal ikke utbetale utbytte til aksjonærene.
 
§ 5
Selskapets aksjekapital er NOK 4.360. 000,- fordelt på 21800 aksjer á NOK 200 NOK fult innbetalt og pålydende navn.
 
 
§ 6
Aksjenes omsettelighet er begrenset til aksjonærer som etter styrets oppfatning kan bidra til å fremme selskapets formål. Aksjeerverv er betinget av styrets godkjenning og at ny aksjonær skriftlig tiltrer aksjonæravtalen.
 
Ved overdragelse av aksjer har øvrige aksjonærer forkjøpsrett i samme forhold som de fra før av eier aksjer.
 
§ 7
Selskapets styre skal ha 5 medlemmer, hvorav partene har rett til å utpeke en representant hver. Det skal velges personlige vararepresentanter.
Styremedlemmene skal ha 2 års funksjonstid. Det forutsettes at aksjelovens prosedyrer for valg av nytt styremedlem følges.
 
§ 8
Selskapets signatur innehas av styrets leder og 1 styremedlem i fellesskap.
 
§ 9
Generalforsamling innkalles i henhold til aksjelovens bestemmelser.
 
Den ordinære generalforsamling skal behandle:
 
1.      Godkjenne årsregnskap og årsberetning.
2.      Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til fastsatt balanse.
3.      Valg av styre, styrets leder og styrets nestleder.
4.       Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisor.
5.      Andre saker som i henhold til lover hører inn under generalforsamlingen.
 
§ 10
Ekstraordinær generalforsamling innkalles når styret eller aksjeeiere som representerer minst 1/10 av aksjekapitalen krever det.
 
Ekstraordinær generalforsamling behandler kun de saker som er nevnt i innkallingen.
 
§ 11
Forslag om vedtektsendringer må være forelagt styret senest tre måneder før saken skal behandles på generalforsamlingen og kunngjøres for aksjonærene senest en måned før behandling.
 
§ 12
Ved oppløsning av selskapet skal selskapets verdier fordeles på eierne i forhold til deres eierandel.
 
 
§ 13
For øvrig vises det til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.